Všeobecné obchodní podmínky

s účinností od 1. 1. 2015

 1. Úvodní ustanovení
  Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen „Všeobecné Podmínky“ nebo „Podmínky“) upravují postup při uzavírání smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) mezi Horse Emergency se sídlem Podemlýn 295/7, 664 31 Lelekovice IČ: 226 08 923 (dále také jen “Poskytovatelem”) a objednatelem. Podmínky dále stanovují rámec a způsob poskytovaných služeb, nedohodnou-li se strany jinak. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. Hovoří-li se dále o plnění povinností ze Smlouvy, zahrnuje to taktéž plnění povinností obsažených v těchto Podmínkách.
 2. Vznik smluvního vztahu
  1. 2.1. Služba je poskytována na základě Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právním úkonům (dále jen „Zákazník“ popř. „Uživatel“). Smlouvu lze uzavřít taktéž prostředky komunikace na dálku (zejména např. telefonicky, elektronickou poštou, prostřednictvím internetu, apod.) nebo jiným způsobem.
  2. 2.2. Smlouva se uzavírá v písemné nebo ústní podobě. K písemnému uzavření smlouvy dojde podpisem objednávkového formuláře nebo použitím prostředků komunikace na dálku. Objednávka v písemné podobě se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. Objednávku lze však, v souladu s výše uvedeným, uzavřít taktéž prostředky komunikace na dálku (zejména např. telefonicky, elektronickou poštou, internetem, apod.) nebo jiným způsobem. Ústně uzavřená smlouva vyžaduje písemné potvrzení pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména pomocí potvrzující sms nebo emailem zaslaným elektronickou poštou), takové potvrzení však není třeba, došlo-li k poskytnutí plnění.
  3. 2.3. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem podpisu objednávkového formuláře anebo v případě ústní smlouvy v okamžiku písemného potvrzení smluvního konsensu pomocí prostředků komunikace na dálku.
  4. 2.4. Uzavřením smluvního vztahu dle čl. 2 bodu 2.1., 2.2. a 2.3. zákazník potvrzuje, že je s předmětnými smluvními podmínkami seznámen, chápe jejich obsah, a souhlasí s jejich použitím pro daný vztah. Poskytovatel a Zákazník zavazují k dodržování těchto Všeobecných Podmínek. Zákazník odpovídá Poskytovateli za škodu, která mu vznikne v důsledku uvedení nepravdivých údajů Zákazníkem.
 3. Popis služeb
  1. Poskytované služby jsou
  2. 3.1. Speciální transport zvířete, čímž se rozumí naložení, přeprava a složení zvířete za použití speciálního přepravníku a jeho vybavení, které je určeno k přepravě zvířat ve špatném zdravotním stavu (například poranění, nemoc, další zdravotní problémy) a vozidla veterinární záchranné služby. Na základě objednávky je možný kvalifikovaný dozor. Konkrétní způsob je oprávněn stanovit Poskytovatel po odborném vyhodnocení.
  3. 3.2. Vyproštění zvířete z rizikové situace, čímž se rozumí zejména vyproštění z uzavřených prostor (stáj, přepravník apod.), vyproštění uvíznutého zvířete z úzkých a dalších uzavřených prostor, překážek či obtížně přístupných míst.
  4. 3.3. Umožnění mobility zvířete, čímž se rozumí navrácení zvířete do mobilního stavu, tj. navrácení zvířete do prostředí, kde se může nadále již samo pohybovat nebo transport zvířete do speciálního přepravníku určeného ke speciální přepravě zvířete dle bodu 3.1.
  5. 3.4. Další úkony a plnění objednané a akceptované poskytovatelem.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. 4.1. Na základě smlouvy, má objednatel povinnost se v přiměřené době dle aktuální dopravní situace dopravit na místo události. Místem události je místo určené Zákazníkem.
  2. 4.2. Poskytovatel má povinnost poskytovat veškeré služby s odbornou péčí, čímž se rozumí použití speciálních pomůcek, jakožto závěsná veterinární konstrukce, speciální podložka pro ležící zvíře atd. Poskytovatel má povinnost postupovat s náležitou péčí, avšak neodpovídá za případné další zhoršení zdravotního stavu zvířete v důsledku vyšší moci, jeho aktuální zdravotní kondice či jiných škod způsobených v důsledku chování zvířete (např. sebeporanění apod.) V ostatních případech odpovídá Poskytovatel do výše tržní ceny zvířete, kterou zvíře má v době poskytování služeb Poskytovatelem.
  3. 4.3. Zákazník prohlašuje, že je seznámen s právní úpravou na ochranu, zejména se zákonnými požadavky kladenými na přepravu zvířete ve špatném zdravotním stavu. Dále prohlašuje, že je seznámen se sankcemi, které zákon ukládá v případě porušení předpisů na ochranu a transport zvířat.
  4. 4.4. Rozhodnutí o přepravě zvířete náleží Zákazníkovi, který bere na vědomí, že se očekává, že strany před přepravou obdrží odborné stanovisko veterináře, či návrh veterináře, na základě kterého by měla být přeprava uskutečněna.
  5. 4.5. Pokud se v průběhu přepravy zdravotní stav zvířete zhorší natolik, že by byla bezúčelná a přeprava zvířete by byla dle § 4 odst. 1 a 2 a § 4 odst. 1 písm. m) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění pozdějších předpisů týráním, nemá Poskytovatel právo bez souhlasu majitele nebo bez pokynu veterinárního lékaře, zajistit kvalifikované utracení zvířete.
  6. 4.6. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že dojde-li k týrání dle § 4 odst. 1 a 2 a § 4 odst. 1 písm. m) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění pozdějších předpisů a odmítne zvíře nechat kvalifikovaně utratit, může dopustit se tím správního deliktu, který bude příslušnému správnímu orgánu oznámen.
  7. 4.7. Poskytovatel má právo odmítnout, odepřít nebo zastavit plnění, kde hrozí riziko, že by se dostal do rozporu se zákonem.
  8. 4.8. Zákazník má povinnost uhradit za objednanou službu dle čl. 5. Taktéž má povinnost v případě marného výjezdu uhradit skutečné náklady a storno poplatek dle čl. 5. Marným výjezdem se rozumí výjezd, kdy byla doprava na místo určené Zákazníkem již zahájena, avšak na přání Zákazníka byla odvolána.
 5. Cena a platební podmínky
  1. 5.1. Zákazník se zavazuje platit za poskytované Služby sjednanou cenu. Cena je stanovena dle Ceníku Poskytovatele. Aktuální Ceník zveřejňuje Poskytovatel na svých internetových stránkách www.KonskaZachranka.cz. Zákazník potvrzuje, že se s Ceníkem ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy seznámil a s tímto souhlasí. Zaplacením ceny za objednanou Službu Zákazník znovu potvrzuje, že akceptoval znění těchto Podmínek.
  2. 5.2. Za vykonané služby bude vyúčtována Poskytovatelem částka dle Ceníku. Zákazník uhradí stranami dohodnutou zálohu v den transportu zvířete. Ve zbylé výši ceny dle Ceníku bude Zákazníkovi zaslána faktura se splatností 14 dnů. Daňové doklady jsou splatné vždy k datu splatnosti uvedenému na daňovém dokladu popř. zálohovém listu. Uvedené doklady jsou zasílány doporučeně jako poštovní zásilka nebo jsou zasílány prostřednictvím e-mailu.
  3. 5.3. Pro případ prodlení s placením si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky, tím není dotčen nárok na náhradu škody.
 6. Odpovědnost za škodu
  1. 6.1. Zákazník dále odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté Služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Zákazníkovi náhradu škody způsobené Zákazníkem včetně ušlého zisku. Náhradou škody se rozumí zejména poškození majetku HorseEmergency zejména škoda vzniklá v důsledku chování přepravovaného zvířete a dále škoda vzniklá třetím osobám v příčinné souvislosti.
 7. Řešení sporů, rozhodné právo
  7.1. Smluvní strany učiní vše pro to, aby veškeré spory, které mezi nimi v souvislosti s plněním této Smlouvy vzniknou, byly vyřešeny smírnou cestou. Spory bude rozhodovat dle zákona věcně a místně příslušný soud.
  7.2. Všechny právní vztahy smluvních stran, které vznikly na základě Smlouvy či v souvislosti s poskytováním Služeb na jejím základě, se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem.
 8. Závěrečná ustanovení
  8.1. Právní vztahy při poskytování Služeb se řídí Smlouvou, těmito Podmínkami, případnými zvláštními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým druhům Služeb, zákony a dalšími právními předpisy. Ujednání Smlouvy má přednost před obsahem těchto Podmínek. Ujednání případných zvláštních podmínek vztahujících se k jednotlivým druhům Služeb má přednost před obsahem těchto Podmínek, tyto ujednání je však třeba učinit písemně nebo písemně potvrdit pomocí prostředků komunikace na dálku, nedošlo-li již k plnění ze strany Poskytovatele.
  8.2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2015.

Tísňová nonstop linka